Pages Navigation Menu

Oor Ons

Waarvoor Ons Staan

waarvoor

Ons Skoollied

HEF AAN ONS PORT NATAL SE LIED,

MET KRAG WAT LIG EN LEIDING BIED,

MET EGTE SKOOLTROTS STAAN ONS SAAM.

WERK HARD, PRESTEER, HOU HOOG ONS NAAM.

DIT IS ONS TAAK, ONS LIG LAAT SKYN

EN LEIDING GEE OP ELK TERREIN.

LAAT PRYK ONS VAANDEL AL DIE TYD

DRA UIT ONS LEUSE WêRELDWYD.

MET LIG EN LEIDING SAL ONS TROU,

ONS SKOOL SE NAAM IN ERE HOU

STAAN ALMAL SAAM EN VOER DIT UIT,

GEEN WERK OF TAAK WAARVOOR ONS STUIT.

 

Ons Skoolwapen

logo-resized

PORT NATAL SKOOL – MISSIESTELLING

Port Natal Gekombineerde Skool is die voorkeurkeuse pre-primêre, primêre en sekondêre Afrikaans-medium skool in Durban vir seuns en dogters wat kies om in

Afrikaans onderrig te ontvang.  Die koshuisfasiliteit bied geleentheid aan leerlinge regoor KwaZulu-Natal en elders om ‘n Portie te wees.  Ons toegewyde, ervare en goed

gekwalifiseerde personeel is ons skool se kompeterende voordeel.  Hierdie “Bastion vir Afrikaans in Durban” herdenk vanjaar 92 jaar van tradisie, prestasie en gehalte onderrig in

Afrikaans wat in 1941 gemanifesteer het met die opening van Port Natal Skool met die leuse “Lig en Leiding”.   Ons onderskryf die beginsels van godsdiensvryheid en

moedertaalonderrig en skep ‘n opvoedkundige, gesonde en veilige tuiste waar ons leerlinge, personeel en ouergemeenskap geborge kan voel en floreer.

By Port Natal Skool streef ons daarna om ons kernwaardes van respek, integriteit, uitnemendheid en leierskap uit te leef.  By hierdie oudste Afrikaanse skool in Durban, respekteer

en beskerm ons elke leerling se menswaardigheid.  Port Natal Skool se beheerliggaam, bestuurspan en personeel (gerugsteun deur ‘n aktiewe en betrokke ouergemeenskap) is

verbind tot die volgende  opvoedkundige doelstellings:

–          Om op elke moontlike terrein hetsy akademie, sport, kultuur, leierskap en verenigingslewe, die leerling se verstand, liggaam en persoonlikheid te ontwikkel.

–          Om vaste norme en waardes wat op Christelike beginsels gefundeer is, aan te kweek.

–          Om billik en regverdig dissipline toe te pas sodat ‘n gesonde leer- en ontspanningskultuur ontwikkel kan word.

–          Om te strewe na gehalte onderwys en akademiese uitnemendheid.

–          Om ons personeel (akademies en nie-akademies) deurlopend te ontwikkel tot hul volle potensiaal.

–          Om die kultuursentrum van Durban se Afrikaanse gemeenskap te wees.

–          Om ‘n bydrae te lewer tot gemeenskapsbou.

Geskiedenis

Port Natal Skool se geskiedenis kan terug gedateer word na 10 Oktober 1916.  Op die dag vind daar in die eertydse Bulwerparkse skool ‘n historiese gebeurtenis plaas. Die eerste Nederlands mediumklas word in die lewe geroep met Emmie Poen as enigste leerling en mnr JM Jooste as onderwyser.  Hul klaskamer, die skoolsaal.  Aan die begin van 1917 was daar 19 leerlinge en die leerlinggetal groei tot 33 teen die einde van dié jaar.  Mnr AJ Bruwer word aangestel. Twee jaar na die stigting van die Nederlands mediumklas was daar reeds 57 leerlinge en drie onderwysers in die Nederlandse afdeling.  Weens die snelle toename in getalle, word die Nederlands mediumklasse op 3 Februarie 1919 verskuif vanaf Bulwerpark skool na Smithstraatskool, waar mnr. JB Chalmers hoof was.  Die klasse word toe as volg ingedeel: 22 in St 1 – IV en 17 in St V – VIII. In Januarie 1921 word Nederlands deur Afrikaans as medium vervang.  In 1927 is paralelle Afrikaansmediumklasse in die Bulwerparkse Staatskool ingestel en is die Afrikaanse leerlinge daarheen terug verplaas. Die Afrikaanse afdeling het met 50 leerlinge en 4 onderwysers begin en het gedurende die volgender paar jaar ‘n sukkelbestaan gevoer. Die leerlinggetalle en ook die aantal onderwysers was aanvanklik taamlik wisselvallig.  In 1928 was daar 42 leerlinge en 2 onderwysers. Teen die einde van 1929 het die leerlinge tot 57 vermeerder, maar in 1930 het die skool met slegs 46 leerling geopen en met 43 gesluit.  Teen die einde van 1932 het die leerlingtal tot 42 gedaal.  In 1933 word mnr WO Read, ‘n Afrikaanssprekende, as hoof van die skool aangestel en nou breek ‘n tyd van groei vir die skool aan. Die fenominale groei wat die Afrikaansmediumklasse gedurende die daaropvolgende jaar beleef het, is regstreeks te danke aan mnr Read se onvermoeide ywer.  Die 60 leerlinge van 1933 het teen 1934 vermeerder tot 97 en die groei het jaarliks so toegeneem dat meer en meer Afrikaansmediumklasse elke jaar bygekom het. Aan die begin van 1935 was daar 13 leerlinge in die hoërskoolafdeling.  Met die uitbreiding van die Afrikaansmediumklasse tot St VIII in 1936, styg hierdie getal tot 25 leerlinge.  Die begeerte na ‘n aparte Afrikaanse skool het steeds sterker geword en vanaf 1936 is daar in alle erns gepoog om hierdie ideaal te verwesenlik.  Op 2 Augustus 1936 is ‘n ouervergadering gehou en dit het die stigting van ‘n ouervereniging tot gevolg gehad.  Ds. Venter is tot voorsitter en mnr B. Coertse tot sekretaris verkies.  Die ouervereniging sou hulle heelhartig beywer vir die stigting van ‘n suiwer Afrikaanse skool. Op 9 November het die “Education Enquiry Committee” ‘n onderhoud aan mnr Read toegestaan. Vrae aangaande die moontlike ontwikkeling van die Afrikaansmediumafdeling in die skool, die verhouding tussen die twee taalgroepe, ‘n geskikte terrein vir ‘n Afrikaansmediumskool, ens. is gestel.  Hierdie onderhoud word op 5 Desember opgevolg deur ‘n besoek van die Direkteur van onderwys, mnr FD Hugo, en die saak word verder bespreek.  Nuwe mylpale is gedurende die jare 1937 – 1938 bereik.  Die hoërskoolafdeling is tot St X uitgebrei en as gevold van ‘n tekort aan ruimte is begin met die afskaffing van die Engelsmediumklasse.  Teen 1938 sien die leerlingtal as volg daaruit: 55 Hoërskoolleerlinge en 225 Laerskoolleerlinge. Die skool word ook van ‘n intermediêre graad 1 verhoog.  Met die aanbreek van 1939 is die Afrikaansmediumleerlinge in die hoërskoolafdeling 78 en die laerskoolleerlinge 299.  Aan die begin van 1940 is daar aansienlike styging in die leerlingtal.  Dit beloop nou 102 in die hoërskoolafdeling en 382 in die laerskool.  Die Engelsmediumklasse word verder beperk to St VI.  In die loop van 1940 het die getalle in die hoërskoolafdeling geweldig gekrimp as gevolg van die feit dat leerlinge skool verlaat het om betrekkings wat vanweë die oorlog vakant geraak het, te vul.  Hoewel die planne vir die nuwe skoolgebou reeds in 1940 gefinaliseer en die finansiële reëlings getref was, is daar nie dadelik met die bouwerk begin nie.  Twee vergeefse afvaardigings, die eerste bestaande uit ds G van Rooyen en mev J Strydom en die tweede bestaande uit ds Vorster en Huyzers en mnr De Villiers, het kort na mekaar in 1940, onderhoude met die Administrateur gevoer.  Na heelwat verdere korrespondensie en onderhandeling is eindelik met die bou van die skool begin.  Tydens ‘n plegtige byeenkoms, wat bygewoon is deur ‘n groep geesdriftige ouers en ander belangstellendes, word die hoeksteen op 7 Desember 1940 deur mnr F.D. Hugo gelê.  Die bouwerk het fluks gevorder en op 27 Junie 1941 het die Afrikaanse leerlinge en personeel van die Bulwerparke Skool, wat in ‘n Engelsmediumskool omskep is, afskeid geneem.  Die groot dag waarop almal so lank gewag het, breek op 28 Julie 1941 aan.  Bykans 25 jaar, sedert die nederige begin met 1 leerling en 1 onderwyser, het verloop.  Die lank gekoesterde ideaal is verwesenlik!  Die nuwe skool, die Port Natalse Hoërskool, word betrek.  Die 594 leerlinge het op die grasperk agter die skool (waar die saal vandag staan) vergader.  Die onderwysers ,ouers en belangstellendes het die gange en paadjies beset.  Ds Van Rooyen het die verrigtinge met skriflesing en gebed geopen, ‘n kort oorsig van die wordingsgeskiedenis gegee en ‘n beroep op die leerlinge gedoen om die pragtige gebou waardig te wees.  Onder ander was ook ds Vorster, De Vos en Huyzers en mnr B Coertse teenwoordig.  Ds De Vos het belowe om die biblioteek van boeke te voorsien en mnr B Coertse het ‘n redenaarswisselbeker geskenk.  Die eerste inskrywing van die skooldagboek wat op 28 Julie 1941 deur mnr Read gemaak is, lui as volg:  “Vandag, onder groot geesdrif, het ons intrek geneem in ons nuwe skoolgebou en word die ideaal waarna daar vir soveel jare gestrewe is, verwesenlik. Die Port Natalse Hoërskool is geopen en staan as ‘n monument vir die toekoms om te herinner aan die verlede.  Die nuwe ideaal wat ons koester, kan bes uitgedruk word in die leuse van ons skool:  “Lig en Leiding”.